STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov

Predaj a prenájom :

- Skladových stanov

- Spoločenských stanov

- Mobilných hál

- Výstavných hál

STANY-EU, s.r.o.

tel.: +421 907 652 111

e-mail: info@stany-eu.sk

web: www.stany-eu.sk

IČO: 35 964 383 

Podmienky ochrany osobných údajov
​
I.
Základní ustanovení
  1.  Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je STANY-EU, s.r.o.
  2.  so sídlom Hadovce 10., 945 01 Komárno (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  3.  Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Hadovce 10., 945 01 Komárno
email: info@stany-eu.sk
telefón: 00421 907 652 111
  4.  Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  5.  Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: 
Marián Varga info@stany-eu.sk
​
II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  1.  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2.  Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
​
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1.  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  •  plnenie zmluvy medzi Vami aprevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  •  oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  •  Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona vprípade, že nedošlo kobjednávke tovaru alebo služby.
  2.  Účelom spracovania osobných údajov je
  •  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
​
  3.  Zo strany prevádzkovateľa nedochádza kautomatickému individuálnemu rozhodovaniu vzmysle § 28 Zákona.
​
IV.
Doba uchovávania osobných údajov
  1.  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  •  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  •  po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2.  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
​
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
  1.  Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  •  Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  •  zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby vsúvislosti sprevádzkovaním e-shopu,
  •  zaisťujúce marketingové služby.
  2.  Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.
​
VI.
Vaše práva
  1.  Za podmienok stanovených vZákone máte
  •  právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  •  právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  •  právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  •  právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  •  právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  •  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený včl. III týchto podmienok.
  2.  Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov
  1.  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia kzabezpečeniu osobných údajov.
  2.  Prevádzkovateľ prijal technické opatrení kzabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov vlistinnej podobe, najmä …
  3.  Prevádzkovateľ prehlasuje, že kosobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
​
VIII.
Záverečné ustanovenia
  1.  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2.  Stýmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3.  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
​
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | pagody
Rozmery (v metroch)
​
šírka - A                     
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - E
​
​
5x5
2,3
​
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | easyflex
Rozmery (v metroch)
​
šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    
​
​
10
2,8    
4,48
5
​
​
10        3,4
4,88
5
​
​
15        3,4
5,69
5
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | multiflex
Rozmery (v metroch)
​
šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    
​
​
8
2,3    
3,75
3
​
​
10        2,4
4,12
3
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | uniflex
Rozmery (v metroch)
​
šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    
​
​
10
3,4    
4,87
5
​
​
10        4
5,47
5
​
​
12
3,4
5,2
5            
​
​
12
4
5,8
5
​
​
15
3,4
5,68
5            
​
​
15
4
6,28
5
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | uniflex
Rozmery (v metroch)
​
šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    
​
​
20
3,4    
6,5
5
​
​
20        4
7,1
5
​
​
21
3,4
6,66
5            
​
​
21
4
7,26
5
​
​
25
3,4
7,31
5            
​
​
25
4
7,92
5
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | maxiflex
Rozmery (v metroch)
​
šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    
​
​
20
3,4    
6,5
5
​
​
20        4
7,1
5
​
​
25
3,4
7,3
5            
​
​
25
4
7,9
5
​
​
30
3,4
8,1
5            
​
​
30
4
8,7
5
​
​
40
3,4
9,7
5            
​
​
40
4
10,3
5
​
​
50
4
11,4
5
​
​
50
4
12,0
5
STANY-EU, s.r.o. | predaj a prenájom stanov | emporium
Rozmery (v metroch)
​
šírka - A                             
bočná výška - C                 
hrebeňová výška - D            
modul - B3                    
​
​
10
6,8    
​
5
​
​
15        6,8
​
5
​
​
20
6,8
​
5            
​
​
25
6,8
​
5
​
​
30
6,8
​
5            

Copyright 2019  |   STANY-EU s.r.o. | , Design by CINEBASE s.r.o. GDPR